2018-05 Tango11 Marathon (Fotos: Roman Knerr)

 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_001
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_002
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_003
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_004
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_005
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_006
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_007
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_008
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_009
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_010
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_011
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_012
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_013
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_014
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_015
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_016
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_017
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_018
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_019
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_020
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_021
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_022
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_023
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_024
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_025
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_026
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_027
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_028
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_029
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_030
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_031
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_032
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_033
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_034
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_035
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_036
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_037
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_038
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_039
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_040
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_041
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_042
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_043
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_044
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_045
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_046
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_047
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_048
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_049
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_050
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_051
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_052
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_053
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_054
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_055
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_056
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_057
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_058
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_059
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_060
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_061
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_062
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_063
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_064
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_065
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_066
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_067
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_068
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_069
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_070
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_071
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_072
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_073
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_074
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_075
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_076
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_077
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_078
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_079
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_080
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_081
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_082
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_083
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_084
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_085
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_086
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_087
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_088
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_089
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_090
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_091
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_092
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_093
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_094
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_095
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_096
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_097
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_098
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_099
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_100
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_101
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_102
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_103
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_104
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_105
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_106
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_107
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_108
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_109
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_110
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_111
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_112
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_113
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_114
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_115
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_116
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_117
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_118
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_119
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_120
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_121
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_122
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_123
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_124
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_125
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_126
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_127
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_128
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_129
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_130
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_131
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_132
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_133
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_134
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_135
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_136
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_137
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_138
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_139
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_140
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_141
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_142
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_143
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_144
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_145
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_146
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_147
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_148
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_149
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_150
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_151
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_152
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_153
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_154
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_155
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_156
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_157
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_158
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_159
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_160
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_161
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_162
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_163
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_164
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_165
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_166
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_167
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_168
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_169
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_170
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_171
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_172
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_173
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_174
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_175
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_176
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_177
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_178
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_179
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_180
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_181
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_182
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_183
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_184
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_185
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_186
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_187
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_188
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_189
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_190
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_191
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_192
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_193
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_194
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_195
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_196
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_197
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_198
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_199
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_200
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_201
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_202
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_203
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_204
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_205
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_206
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_207
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_208
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_209
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_210
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_211
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_212
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_213
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_214
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_215
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_216
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_217
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_218
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_219
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_220
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_221
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_222
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_223
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_224
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_225
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_226
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_227
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_228
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_229
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_230
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_231
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_232
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_233
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_234
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_235
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_236
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_237
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_238
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_239
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_240
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_241
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_242
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_243
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_244
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_245
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_246
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_247
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_248
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_249
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_250
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_251
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_252
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_253
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_254
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_255
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_256
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_257
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_258
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_259
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_260
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_261
 • Tango_11_Marathon_2018_Cafe_Basico_262

Café Basico

Klaus und Eva Vetter
Hüttenstraße 30
57223 Kreuztal

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Anfahrt:

Ab der Abzweigung von der Siegener Straße den Schildern folgen!
Navi leitet falsch!

Öffnungszeiten:

während der regelmäßigen 
Tango- und Salsaveranstaltungen
(Donnerstag ab 18.00 Uhr,
Freitag ab 19.00 Uhr)
und Sonntag ab 15.00 Uhr
zu Kaffee & Kuchen